Các bộ lọc có hiệu lực

Hoạt chất mới Micro- Green...

Hoạt chất mới Micro- Green...

160.000 ₫
• Giúp cây phát triển mạnh mẽ, ra nhiều rễ, cứng cây, xanh lá, chống đổ ngã, chống khô hạn… • Hình thành nhiều mầm, nhiều chồi, ra nhiều hoa,...
HumiK WSP

HumiK WSP

190.000 ₫
Chuyên bổ xung Humic và Kali.   Vi lượng Làm đẹp hoa, cứng cáp cây, chống chịu bệnh tật. Sản phẩm từ USA